Razpisi

Javna naznanila
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci in Okoljskega poročila za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci
Datum objave: 20. 3. 2018 9:00
Rok: 26. 4. 2018 13:00
Šifra: 3500-9/2014

Občina Rogašovci objavlja na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) naslednje


JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci in Okoljskega poročila za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci

I.
Občina Rogašovci bo javno razgrnila dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rogašovci, Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci in Okoljsko poročilo za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave za Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci.
II.
Sestavni del tega naznanila so tudi seznami parcel katerih namenska raba se spreminja, in sicer:
- Tabela predlaganih pobud, ki so jih predlagali posamezniki v postopku Sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
- Tabela predlaganih ažuriranj, ki so jih predlagali posamezniki v postopku sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
- Tabela predlaganih ažuriranj (glede na DOF 2013) v postopku sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
- Tabela predlaganih izbrisov (sprememb namenske rabe iz stavbnih v nestavbna zemljišča) v postopku Sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
- Tabela uskladitev namenske rabe (ceste, kmetijska in gozdna zemljišča) v postopku Sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
- Tabela tehničnih popravkov v postopku Sprememb in dopolnitev OPN Rogašovci.
Seznami parcel iz prvega odstavka te točke so objavljeni na spletni strani občine in na oglasni deski v prostorih Občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.
III.
Gradivo iz točke I. bo javno razgrnjeno od 26.03.2018 do 26.04.2018 na sedežu Občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci in na spletni strani občine.
Vpogled v gradivo, razgrnjeno na sedežu občinske uprave, je mogoč od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 13.00 uro.
IV.
Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih bo organizirana v Kulturni dvorani Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13b, 9262 Rogašovci, dne 05.04.2018, s pričetkom ob 18.00 uri.
Na javni obravnavi bo mogoč vpogled v razgrnjene dokumente.
V.
Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati mnenja in pripombe. Mnenja in pripombe se dajo pisno ali ustno na zapisnik na kraju razgrnitve ter javni obravnavi. Pisna mnenja in pripombe se lahko pošlje tudi po pošti na naslov: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci ali na el. naslov: obcina.rogasovci@siol.net.
VI.
Občina Rogašovci bo morebitne pripombe proučila ter do njih zavzela stališča. Stališča bo javno objavila na spletni strani občine in na oglasni deski v prostorih Občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.
VII.
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski v prostorih Občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.


Številka: 3500-9/2014
Kraj in datum: Rogašovci, dne 20.03.2018
Edvard MIHALIČ
Župan občine Rogašovci

 

Potekli razpisi