Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v l. 2020
Datum objave: 23. 9. 2020 11:36
Rok: 20. 11. 2020 0:00
Številka: 3520-2/2020

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine ali druga oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, in je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Rogašovci in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Rogašovci.
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, nakup oziroma preureditev stanovanjskega objekta. Posamezna mlada oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solasti v deležu  ½ ali več, druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske stavbe ter, da v času treh let pred gradnjo, rekonstrukcijo ali nakupom stanovanjskega objekta iz 2. člena, ni odtujil druge za bivanje primerne stanovanjske enote oz. stavbe ali njen del v solasti v deležu ½ ali več. 
 
Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 40 let. Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 18. leta starosti, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 40 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč. 
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine Rogašovci (http://www.obcina-rogasovci.si) in sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.
 
Vloga se pošlje po pošti na naslov Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali vloži v sprejemni pisarni Občine Rogašovci, najpozneje do vključno 20. 11. 2020. Razpis je odprt od 28. 9. 2020.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Datum objave: 23. 9. 2020 11:35
Rok: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 354-130/2020

Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, je na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014, 6/2017) dne 23.9.2020, objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu 'Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav'. Kandidati lahko dobijo vlogo (obrazce) na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci oziroma na spletni strani Občine Rogašovci: www.obcina-rogasovci.si  pod rubriko Razpisi - Razpisi MČN.
 
Kandidati lahko oddajo vlogo do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. 

 Razpisi

Skip to content