Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v l. 2022
Datum objave: 12. 1. 2022 8:26
Rok: 10. 12. 2022 8:26
Številka: 354-1/2022

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014, 6/2017) lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih Občine Rogašovci, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, podajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Kandidati lahko oddajo vloge po objavi vsakoletnega razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 10. dne v mesecu. 

 Razpisi

Skip to content