Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Datum objave: 29. 3. 2018 0:00
Rok: 31. 12. 2018 0:00
Šifra: 354-9/2018-2

Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014, 6/2017) objavlja J a v n i r a z p i s za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

Oddaja Vlog
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN - NE ODPIRAJ'.

 

Potekli razpisi