Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2018
Datum objave: 27. 8. 2018 10:00
Rok: 9. 11. 2018 13:00
Šifra: 3520-1/2018-5

Na podlagi 5. člena Odloka o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Ur. l.RS, št. 32/2018), Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 8/18) Komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev enkratnih denarnih pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, objavlja
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam
pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2018

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Rogašovci v letu 2018 (v nadaljevanju: pomoč).

Javni razpisi
Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 24. 8. 2018 0:00
Rok: 15. 10. 2018 12:00
Šifra: 302-1/2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za naslednje ukrepe:
A) Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
B) Nova delovna mesta in samozaposlovanje

Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja in razvoja podjetništva se dodeljujejo z namenom gospodarskega razvoja občine in odpiranja novih delovnih mest.

Javni razpisi
Razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 27. 7. 2018 9:00
Rok: 28. 9. 2018 8:00
Šifra: 330-2/2018-50

Razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2018.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči 'de minimis'.

II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 v okvirni višini 10.000,00 EUR na proračunski postavki 4011001 'Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu'.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Datum objave: 29. 3. 2018 0:00
Rok: 31. 12. 2018 0:00
Šifra: 354-9/2018-2

Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014, 6/2017) objavlja J a v n i r a z p i s za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

Oddaja Vlog
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN - NE ODPIRAJ'.

 

Potekli razpisi