Razpisi

Ostali razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNE POMOČI ZA SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODJETNIŠTVA V OBČINI ROGAŠOVCI ZA LETO 2023
Datum objave: 18. 9. 2023 11:31
Rok: 6. 10. 2023 12:00
Številka: 302-1/2023

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/23) in 18. člena Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/14) objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2023.

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do vključno 6. 10. 2023 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt do 6. 10. 2023.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v letu 2023
Datum objave: 4. 4. 2023 12:09
Rok: 10. 12. 2023 12:09
Številka: 354-13/2023

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014, 6/2017) lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih Občine Rogašovci, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, podajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Kandidati lahko oddajo vloge po objavi vsakoletnega razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 10. dne v mesecu. 

 Razpisi

Skip to content