Seje in gradiva Občinskega sveta

Mandat 2018-2022

14. seja

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč.  – 3 Zapisnik 13. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Poročilo o delu PIŠK v l. 2020 in Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom za l. 2021

Poročilo o delu 2020

Program dela PIŠK MS 2021

FN 2021

KN 2021

Tč. 5 – Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne GJS Zbiranja določenih vrt komun. odpadkov v OR za l. 2021 s poročilom za l. 2020

Elaborat cene

Tč. 6 – Določitev cene storitve Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu

Tč. 7  – Rebalans proračuna OR za l. 2021

Obrazložitve rebalansa proračuna 2021-1

Splošni del rebalansa 2021-1

 Posebni del rebalansa 2021-1

NRP 2021 -2024

Sklep za prerazporeditev 410-6-2021-1

Sklep za prerazporeditev 410-6-2021-2

Tč. 8 – Izvedba volitev članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021 – 2027

RSPR

 

13. seja

Zapisnik

Zapisnik 13. seje OS

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 –  Zapisnik 12. seje

Zapisnik 12. seje

Tč. 4 – Zapisnik 4. dopisne seje

Zapisnik 4. dopisne seje

Tč. 5 – Zapisnik 5. dopisne seje

Zapisnik 5. dopisne seje

Tč. 6 – Potrditev invest. programa “Nadgradnja vodovodnega sistema B”

IP

Tč. 7 – Program dela in finančni načrt za leto 2021 Zdravstvenega doma Murska Sobota

Zdravstveni dom

Tč. 8 – Predlog sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sv. Jurij

Pravilnik OŠ

Sistemizacija VVE

Tč. 9 – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavod OŠ Sv. Jurij

Svet zavoda OŠ

Tč. 10 – Obravnava Zaključnega računa proračuna OR za leto 2020

 Posebni del ZR 2020 – priloga

Priloge k ZR 2020 od št. 4. – 11

Realizacija NRP 2020 – priloga

 Splošni del ZR 2020 – priloga 1

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za l. 2020 z obrazložitvami

Tč. 11 – Obravnava predloga letnega programa kulture za l. 2021

Predlog programa kulture

Tč. 12 – Obravnava predloga letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za l. 2021

Predlog programa društev izven področja kulture…

Tč. 13 – Obravnava predloga letnega programa turizma za l. 2021

Predlog programa turizma

Tč. 14 – Obravnava predloga letnega programa podjetništva za l. 2021

Predlog programa podjetništva

Tč. 15 – Obravnava predloga letnega programa kmetijstva za l. 2021

Predlog programa kmetijstva

Tč. 16 – Obravnava letnega programa športa za l. 2021

Predlog programa športa

 

12. seja

Zapisnik 

ZAPISNIK 12. seje-1

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Zapisnik 11. seje

 Zapisnik

Tč. 4 – Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za l. 2021

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2021 – predlog

1.b Uvod-prednostne naloge 2021-2

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2021-2 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2021-2

4. Posebni del proračuna 2021-2

5. NRP 2021 – 2024

6. OBRAZLOŽITEV 2021-2

7. Kadrovski načrt 2021

8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2021

Tč. 5 – Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2022 – predlog

1.b Uvod-prednostne naloge 2022-2

2.a Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2022-2

4. Posebni del proračuna 2022-2

5. NRP 2022-2025

6. OBRAZLOŽITEV 2022-2

7. Kadrovski načrt 2022

8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci 2022

Tč. 6 – Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v OR – 2. obravnava

1 obrazložitev

2  Odlok GJS-oskrba s pitno vodo I obrav -ROGAŠOVCI-čistopis-2

Tč. 7 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov breg

1_odlok_pe_6

2_grafika_pe_6

3_mnenja_pe_6

3_smernice_mnenja_pe_6

4_povzetek_pe_6

Tč. 8 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SE 6 – Romski zaselek Serdica

1_odlok_se_9

2_grafika_se_9

3_mnenja_se_9

3_smernice_mnenja_se_9

4_povzetek_se_9

 

11. seja

Zapisnik

Zapisnik 11. seje

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Zapisnik 10. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Zapisnik 3. dopisne seje

Zapisnik

Tč. 5 – Poročilo o izvrševanju proračuna OR v 1. polletju

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v 1. polletju l. 2020

I. Splošni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2020

II. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2020

III.Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2020

Tč. 6 – Odlok o proračunu OR za leto 2021 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravo o predlogu proračuna za leto 2021

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2021 – predlog

1.a Sklep o javni razpravi – 2021

1.b Uvod-prednostne naloge 2021

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2021 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2021-1

4. Posebni del proračuna 2021-1

5. NRP 2021 – 2024

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021

7. Kadrovski načrt 2021

Načrt razpolaganja

načrt 2021

TABELA ZA PRIDOBIVANJE

GRAFIKA ZA ZEMLJIŠČA IN POSAMEZNE DELE STAVB

GRAFIKA ZA RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI S STAVBO

GRAFIKA ZA RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (SKUPAJ)

Tč. 7 – Odlok o proračunu OR za leto 2021 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravo o predlogu proračuna za leto 2022

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2022 – predlog

1.a Sklep o javni razpravi – 2022

1.b Uvod-prednostne naloge 2022

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2022-1

4. Posebni del proračuna 2022-1

5. NRP 2022 – 2025

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022

7. Kadrovski načrt 2022

načrt 2022

TABELA ZA RAZPOLAGANJE 2022

Tč. 8 – Odlok o načinu opravljanja LGJS oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci – 1. obravnava

Odlok – oskrba s pitno vodo

Tč. 9 – Elaborat o oblikovanju cene storitev JS oskrba s pitno vodo v OR

Elaborat – cene pitna voda

 

10. seja 

Zapisnik

Gradivo 1. del.

Tč. 4 – Rebalans proračuna

1. Obrazložitve rebalansa proračuna 2020-1

2. Splošni del rebalansa 2020-1

3. Posebni del rebalansa 2020-1

4. NRP 2020 – 2023

5. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020-1

Letni načrt-spremembe

Tč. 5 – Odlok komunalni prispevek

Rogasovci – samo odlok – v4

Rogasovci – Elaborat o podlagah za obstojeco komunalno opremo – v4

KARTA1_vodovod v4

KARTA2_kanalizacija v4

KARTA3_ceste v4

 

9. seja

Zapisnik 9. seje

Gradivo 1. del

1. Zaključni račun proračuna OR 2019 in obrazložitve

8. seja

Zapisnik 8. seje

1. del gradiva – tč. 3, 5

Tč. 4 – Proračun Občine Rogašovci za l. 2020

1. Povzetek sprememb po javni razpravi uvod

2. Odlok o proračunu

2.a Obrazložitve odloka o proračunu 2020

3. Splošni del proračuna 2020-2

4. Posebni del proračuna 2020-2

5. NRP 2020 – 2023

6. OBRAZLOŽITVE

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

Zapisniki odborov

 

7. seja

Zapisnik 7. seje

Gradivo za sejo 1. del

Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2020.

1. Predlog proračuna Občine Rogašovci za leto 2020

1.a Sklep o javni razpravi

1.b Uvod-prednostne naloge 2020

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2020 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2020

4. Posebni del proračuna 2020

5. NRP 2020 -2023

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

6. seja

Zapisnik 6. seje

GRADIVO ZA SEJO 1. DEL

Tč. 4 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v 1. polletju 2019

4. Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju l. 2019

4. Splošni del proračuna – realizacija 1.1 – 30.6.2019

4. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2019

4. Sklepi o prerazporeditvah 2019 (1 – 3)

4. Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2019

Tč. 5 – Rebalans proračuna Občine Rogašovci za l. 2018

5. Obrazložitve rebalansa proračuna 2019

5. Splošni del rebalansa 2019-1

5. Posebni del rebalansa 2019-1

5. NPR 2019 -2022 – rebalans

2. izredna seja

Zapisnik 2. izredne seje

Izredna seja

5. seja

Zapisnik 5. seje

Gradivo za 5. sejo OS

4. seja

Zapisnik 4. seje

Gradivo za 4. sejo OS

Gradivo k 4. točki – zaključni račun

1. Zaključni račun proračuna OR 2018 in obrazložitve

2. Splošni del ZR 2018 – priloga št. 1

3. Posebni del ZR 2018 – priloga št. 2

4. Realizacija NPR 2018 – priloga št. 3

5. Priloge k ZR 2018 od št. 4 – št. 10

3. seja

Zapisnik 3. seje

Gradivo od 3. do 7. tč

Gradivo k 6. točki – proračun

1. Predlog proračuna – 1 del

2. Splošni del proračuna 2019-2

3. Posebni del proračuna 2019-2

4. NRP 2019 – 2022

5. OBRAZLOŽITVE 2019-2

6. KADROVSKI NAČRT 2019 proračun

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019

K tč. 6-zapisniki

1. izredna seja

zapisnik 1. izredne seje

2. seja

1. seja (konstitutivna)

Mandat 2014–2018

23. redna seja (8. 11. 2018)

22. redna seja (27. 9. 2018)

21. redna seja (31. 5. 2018)

20. redna seja (19. 4. 2018)

19. redna seja (1. 2. 2018)

18. redna seja (7. 12. 2017)

17. redna seja (28. 9. 2017)

16. redna seja (6. 7. 2017)

15. redna seja (30. 3. 2017)

14. redna seja (26. 1. 2017)

13. redna seja

12. redna seja

11. redna seja

10. redna seja

1. izredna seja

9. redna seja

8. redna seja

7. redna seja

6. redna seja

5. redna seja

4. redna seja

3. redna seja

2. redna seja

Konstitutivna seja

Mandat 2010–2014

Zapisniki sej OS

Gradiva sej OS

Skip to content