Seje in gradiva Občinskega sveta

Mandat 2022-2026

4. seja

Vabilo

Tč. 3

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Rogašovci

Tč. 4

Zaključni račun Občine Rogašovci za leto 2022

Tč. 5

Seznanitev in obravnava Poslovnega poročila PIŠK M. Sobota za l. 2022

Tč. 6

Seznanitev in obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma M: Sobota za l. 2022 in podaja soglasja k sprejetim sklepom zavoda ter Program dela in finančnega načrta za l. 2023

Tč. 7

Seznanitev in obravnava Letnega poročila JVIZ OŠ Sv. Jurij za l. 2022

Tč. 8

Predloga Letnega programa športa v Občini Rogašovci za leto 2023

Tč. 9

Predlog Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2023

Tč. 10

Predlog Letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2023

Tč. 11

Predlog Letnega programa turizma za leto 2023

Tč. 12

Predlog Letnega programa podjetništva za leto 2023

Tč. 13

Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2022

Tč. 14

Potrditev dodatnih kandidatov za člana vaške skupnosti Sotina in Pertoča

 

 

3. seja

Zapisnik 3. seje OS

Vabilo

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Rogašovci

3. točka

Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Rogašovci

4. točka

Tč. 5 – Obravnava Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023

5. točka

Tč. 6 – Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva za leto 2023

6. točka

Tč. 7 – Potrditev DIIP-a – Obnova in rekonstrukcija cest v romskem naselju Serdica ter DIIP-a Obnova in rekonstrukcija cest v romskem naselju Sotina

7. točka

Tč. 8 – Imenovanje članov vaških odborov kot posvetovalnih teles Občinskega sveta Občine Rogašovci

8. točka

Tč. 9 – Uvedba energetskih skupnosti v Občini Rogašovci

9. točka

2. seja

Zapisnik 2. seje OS

Vabilo

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci

3. točka

Tč. 4 – Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predlog potrditve mandata nadomestnega člana občinskega sveta

4. točka

Tč. 5 – Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta občine Rogašovci

5. točka

Tč. 6 – Imenovanje članov Nadzornega odbora občine Rogašovci

6. točka

Tč. 7- Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023. Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2023

7. točka

Tč. 8 – Sprememba Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci

8. točka

Tč. 9 – Sprememba Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci

9. točka

Tč. 10 – Predlog Sklepa o odločitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v VVE in pri JVIZ Osnovna šola Sveti Jurij

10. točka

Tč. 11 – Predlog Sklepa o včlanitvi v Združenje občine Slovenije

11. točka

1.  seja – konstitutivna seja

Zapisnik 1. seje

Vabilo

Tč. 3 – Poročilo OVK Občine Rogašovci o izidu volitev v občinski svet in volitev župana ter predstavnika romske skupnosti

3. točka

Mandat 2018-2022

19. seja

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo

Tč. 3 – Zapisnik 19. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Zapisnik 7. dopisne seje

Zapisnik

Tč. 5 – Zapisnik 3. izredne seje

Zapisnik

Tč. 6 – Letno poročil o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v l. 2021 v OR

Poročilo

Tč. 7 – Sprememba cene oskrbe Pomoč družini na domu

Cene Pomoč družini na domu

Tč. 8 – Podaljšanje koncesije za opravljanje storitve Pomoč družini na domu Domanii

Koncesija podaljšanje

Tč. 9 – Poročilo o izvrševanju proračuna OR v 1. polletju

I. Splošni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2022

II. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2022

III.Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2022

Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju l. 2022

Sklepi o prerazporeditvah, porabi proračunske rezerve

Tč. 10 – Rebalans proračuna OR za l. 2022

I. Splošni del rebalansa 2022-2

II. Posebni del rebalansa 2022-2

Obrazložitve rebalansa proračuna 2022-2

Kadrovski načrt 2022-2023

Načrt – 2 rebalans 2022

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2022 – spremembe

NAČRT RAZPOLAGANJA 2022 GRAFIKA

Pridobivanje 2022 sprememba

Pridobivanje za rekonstrukcijo ceste 1

Pridobivanje za rekonstrukcijo ceste 2 SD

PRIDOBIVANJE GRAFIKA 2022 sprememba 2022

Tč. 11 – Odlok o ustanovitvi JP Cerop d.o.o.  – 2. obravnava

Odlok Cerop

Tč. 12 – Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom M. Sobota – 2 obravnava

Odlok ZD

Tč. 13 – Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic JZ Zdravstveni dom M. Sobota – 2 obravnava

Odlok ZD

Tč. 14 – Odlok o organizaciji in delu Občinske uprave OR

Odlok OU

Tč. 15 – Podpora kandidatu za člana DS RS in določitev elektorja

Določitev elektorja

Tč. 16 – Program dela PIŠK M. Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom ter načrtom nabav za l. 2022 – podaja soglasja

Poročilo PIŠK

18. seja

Zapisnik 18. seje

Zapisnik

Tč. 2 – Dnevni red 

Vabilo

Tč. 3 – Zapisnik 17. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Zaključni račun proračuna OR za leto 2021

I. Splošni del ZR 2021 II.

Posebni del ZR 2021

III. Realizacija NRP 2021

OBRAZLOŽITVE ZR 2021

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2021

Sklepi o prerazporeditvah 7,8,9

Zapisnik odbora za JF

Tč. 5 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka OPPN za kamnolom Sotina

OPPN

Tč. 6 – Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Sv. Jurij

Sistemizacija VVE

Tč. 7 – Finančni načrt in Program dela JVIZ OŠ Sv. Jurij  za l. 2022 – 1. obravnava

Finančni načrt in program dela OŠ

Tč. 8 – Odlok o ustanovitvi JP CEROP d.o.o.

Odlok CEROP

Tč. 9 – Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic JZ ZD M. Sobota – 1. obravnava

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic JZ ZD M.S

Tč. 10 – Odlok o ustanovitvi JZ ZD M.S. – 1 obravnava

Odlok o ustanovitvi JZ ZD M.S

Tč. 11 – Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst kom. odpadkov v OR za l. 2022 s poročilom o delu za leto 2021

Elaborat o oblikovanju cen

Tč. 12 – Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva za l. 2022

Letni program kmetijstva

Tč. 13 – Obravnava predloga Letnega programa podjetništva za l. 2022

Letni program podjetništva

Tč. 14 – Obravnava predloga Letnega programa turizma za l. 2022

Letni program turizma

Tč. 15 – Imenovanje Občinske volilne komisije

Scan13062022003

Tč. 16 – Imenovanje Posebne občinske volilne komisije

Tč. 17 – Energetska skupnost Rogašovci – samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije – elektrarna na strehi KD Rogašovci

Energetska skupnost Rogašovci

Tč. 18 – Podaja soglasja oz. mnenja k imenovanju direktorja PIŠK 

Soglasje direktorica PIŠK

17. seja

Zapisnik 17. seje

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Zapisnik 16. seje 

ZAPISNIK 16. seje

Tč. 4 – Program dela in finančni načrt za leto 2022 in Letno poročilo za l. 2021 Zdravstveni dom M.S.

 Program dela in finančni načrt za l. 2022 ZD M. Sobota

Tč. 5 – Rebalans proračuna Občine Rogašovci za leto 2022

I. Splošni del rebalansa 2022-1

II. Posebni del rebalansa 2022-1

III. NRP 2022-2025

Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Obrazložitve rebalansa proračuna 2022-1

Tč. 6 – Odlok o kategorizaciji občinskih cest v OR

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Tč. 7 – Obravnava predloga Programa športa OR za l. 2022

 Program športa

Tč. 8 – Obravnava predloga Letnega programa kulture v OR za l. 2022

Letni program kulture

Tč. 9 – Obravnava predloga letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za l. 2022

Letni program društev izven področja kulture…

16. seja

Zapisnik 16. seje

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 15. seje OS

Tč. 3 – Zapisnik 15. seje

Tč. 4 – Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za l. 2021

I. Splošni del rebalansa 2021-2

II. Posebni del rebalansa 2021-2

III. NRP 2021 -2024 Obrazložitve rebalansa proračuna 2021-2

Sklepi za prerazporeditev od št. 410-6-2021-3 do 410-6-2021-6

15. seja

Zapisnik 15. seje OS

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 14. seje

Zapisnik 14. seje

Tč.4 – Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje

Zapisnik 6. dopisne seje

Tč. 5 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju 2021

I. Splošni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2021 II.

Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2021

III.Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2021

Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju l. 2021

Tč. 6 – Spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest v OR

Kategorizacija občinskih cest

Tč. 7 – Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v VVE pri JVIZ OŠ Sv. Jurij

EC vrtca

Tč. 8 – Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske GJS Zbiranja določenih vrst kom. odpadkov v OR za l. 2021

Cene komun. odpadkov

14. seja

Zapisnik

Zapisnik 14. seje OS

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč.  – 3 Zapisnik 13. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Poročilo o delu PIŠK v l. 2020 in Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom za l. 2021

Poročilo o delu 2020

Program dela PIŠK MS 2021

FN 2021

KN 2021

Tč. 5 – Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne GJS Zbiranja določenih vrt komun. odpadkov v OR za l. 2021 s poročilom za l. 2020

Elaborat cene

Tč. 6 – Določitev cene storitve Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu

Tč. 7  – Rebalans proračuna OR za l. 2021

Obrazložitve rebalansa proračuna 2021-1

Splošni del rebalansa 2021-1

 Posebni del rebalansa 2021-1

NRP 2021 -2024

Sklep za prerazporeditev 410-6-2021-1

Sklep za prerazporeditev 410-6-2021-2

Tč. 8 – Izvedba volitev članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021 – 2027

RSPR

 

13. seja

Zapisnik

Zapisnik 13. seje OS

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 –  Zapisnik 12. seje

Zapisnik 12. seje

Tč. 4 – Zapisnik 4. dopisne seje

Zapisnik 4. dopisne seje

Tč. 5 – Zapisnik 5. dopisne seje

Zapisnik 5. dopisne seje

Tč. 6 – Potrditev invest. programa “Nadgradnja vodovodnega sistema B”

IP

Tč. 7 – Program dela in finančni načrt za leto 2021 Zdravstvenega doma Murska Sobota

Zdravstveni dom

Tč. 8 – Predlog sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sv. Jurij

Pravilnik OŠ

Sistemizacija VVE

Tč. 9 – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavod OŠ Sv. Jurij

Svet zavoda OŠ

Tč. 10 – Obravnava Zaključnega računa proračuna OR za leto 2020

 Posebni del ZR 2020 – priloga

Priloge k ZR 2020 od št. 4. – 11

Realizacija NRP 2020 – priloga

 Splošni del ZR 2020 – priloga 1

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za l. 2020 z obrazložitvami

Tč. 11 – Obravnava predloga letnega programa kulture za l. 2021

Predlog programa kulture

Tč. 12 – Obravnava predloga letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za l. 2021

Predlog programa društev izven področja kulture…

Tč. 13 – Obravnava predloga letnega programa turizma za l. 2021

Predlog programa turizma

Tč. 14 – Obravnava predloga letnega programa podjetništva za l. 2021

Predlog programa podjetništva

Tč. 15 – Obravnava predloga letnega programa kmetijstva za l. 2021

Predlog programa kmetijstva

Tč. 16 – Obravnava letnega programa športa za l. 2021

Predlog programa športa

 

12. seja

Zapisnik 

ZAPISNIK 12. seje-1

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Zapisnik 11. seje

 Zapisnik

Tč. 4 – Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za l. 2021

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2021 – predlog

1.b Uvod-prednostne naloge 2021-2

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2021-2 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2021-2

4. Posebni del proračuna 2021-2

5. NRP 2021 – 2024

6. OBRAZLOŽITEV 2021-2

7. Kadrovski načrt 2021

8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2021

Tč. 5 – Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2022 – predlog

1.b Uvod-prednostne naloge 2022-2

2.a Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2022-2

4. Posebni del proračuna 2022-2

5. NRP 2022-2025

6. OBRAZLOŽITEV 2022-2

7. Kadrovski načrt 2022

8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci 2022

Tč. 6 – Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v OR – 2. obravnava

1 obrazložitev

2  Odlok GJS-oskrba s pitno vodo I obrav -ROGAŠOVCI-čistopis-2

Tč. 7 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov breg

1_odlok_pe_6

2_grafika_pe_6

3_mnenja_pe_6

3_smernice_mnenja_pe_6

4_povzetek_pe_6

Tč. 8 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SE 6 – Romski zaselek Serdica

1_odlok_se_9

2_grafika_se_9

3_mnenja_se_9

3_smernice_mnenja_se_9

4_povzetek_se_9

 

11. seja

Zapisnik

Zapisnik 11. seje

Tč. 2 – Dnevni red

Vabilo z dnevnim redom

Tč. 3 – Zapisnik 10. seje

Zapisnik

Tč. 4 – Zapisnik 3. dopisne seje

Zapisnik

Tč. 5 – Poročilo o izvrševanju proračuna OR v 1. polletju

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v 1. polletju l. 2020

I. Splošni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2020

II. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2020

III.Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2020

Tč. 6 – Odlok o proračunu OR za leto 2021 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravo o predlogu proračuna za leto 2021

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2021 – predlog

1.a Sklep o javni razpravi – 2021

1.b Uvod-prednostne naloge 2021

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2021 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2021-1

4. Posebni del proračuna 2021-1

5. NRP 2021 – 2024

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2021

7. Kadrovski načrt 2021

Načrt razpolaganja

načrt 2021

TABELA ZA PRIDOBIVANJE

GRAFIKA ZA ZEMLJIŠČA IN POSAMEZNE DELE STAVB

GRAFIKA ZA RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI S STAVBO

GRAFIKA ZA RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (SKUPAJ)

Tč. 7 – Odlok o proračunu OR za leto 2021 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravo o predlogu proračuna za leto 2022

1. Proračun Občine Rogašovci za leto 2022 – predlog

1.a Sklep o javni razpravi – 2022

1.b Uvod-prednostne naloge 2022

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2022-1

4. Posebni del proračuna 2022-1

5. NRP 2022 – 2025

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2022

7. Kadrovski načrt 2022

načrt 2022

TABELA ZA RAZPOLAGANJE 2022

Tč. 8 – Odlok o načinu opravljanja LGJS oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci – 1. obravnava

Odlok – oskrba s pitno vodo

Tč. 9 – Elaborat o oblikovanju cene storitev JS oskrba s pitno vodo v OR

Elaborat – cene pitna voda

 

10. seja 

Zapisnik

Gradivo 1. del.

Tč. 4 – Rebalans proračuna

1. Obrazložitve rebalansa proračuna 2020-1

2. Splošni del rebalansa 2020-1

3. Posebni del rebalansa 2020-1

4. NRP 2020 – 2023

5. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020-1

Letni načrt-spremembe

Tč. 5 – Odlok komunalni prispevek

Rogasovci – samo odlok – v4

Rogasovci – Elaborat o podlagah za obstojeco komunalno opremo – v4

KARTA1_vodovod v4

KARTA2_kanalizacija v4

KARTA3_ceste v4

 

9. seja

Zapisnik 9. seje

Gradivo 1. del

1. Zaključni račun proračuna OR 2019 in obrazložitve

8. seja

Zapisnik 8. seje

1. del gradiva – tč. 3, 5

Tč. 4 – Proračun Občine Rogašovci za l. 2020

1. Povzetek sprememb po javni razpravi uvod

2. Odlok o proračunu

2.a Obrazložitve odloka o proračunu 2020

3. Splošni del proračuna 2020-2

4. Posebni del proračuna 2020-2

5. NRP 2020 – 2023

6. OBRAZLOŽITVE

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

Zapisniki odborov

 

7. seja

Zapisnik 7. seje

Gradivo za sejo 1. del

Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2020.

1. Predlog proračuna Občine Rogašovci za leto 2020

1.a Sklep o javni razpravi

1.b Uvod-prednostne naloge 2020

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2020 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2020

4. Posebni del proračuna 2020

5. NRP 2020 -2023

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

6. seja

Zapisnik 6. seje

GRADIVO ZA SEJO 1. DEL

Tč. 4 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v 1. polletju 2019

4. Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju l. 2019

4. Splošni del proračuna – realizacija 1.1 – 30.6.2019

4. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2019

4. Sklepi o prerazporeditvah 2019 (1 – 3)

4. Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2019

Tč. 5 – Rebalans proračuna Občine Rogašovci za l. 2018

5. Obrazložitve rebalansa proračuna 2019

5. Splošni del rebalansa 2019-1

5. Posebni del rebalansa 2019-1

5. NPR 2019 -2022 – rebalans

2. izredna seja

Zapisnik 2. izredne seje

Izredna seja

5. seja

Zapisnik 5. seje

Gradivo za 5. sejo OS

4. seja

Zapisnik 4. seje

Gradivo za 4. sejo OS

Gradivo k 4. točki – zaključni račun

1. Zaključni račun proračuna OR 2018 in obrazložitve

2. Splošni del ZR 2018 – priloga št. 1

3. Posebni del ZR 2018 – priloga št. 2

4. Realizacija NPR 2018 – priloga št. 3

5. Priloge k ZR 2018 od št. 4 – št. 10

3. seja

Zapisnik 3. seje

Gradivo od 3. do 7. tč

Gradivo k 6. točki – proračun

1. Predlog proračuna – 1 del

2. Splošni del proračuna 2019-2

3. Posebni del proračuna 2019-2

4. NRP 2019 – 2022

5. OBRAZLOŽITVE 2019-2

6. KADROVSKI NAČRT 2019 proračun

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019

K tč. 6-zapisniki

1. izredna seja

zapisnik 1. izredne seje

2. seja

1. seja (konstitutivna)

Mandat 2014–2018

23. redna seja (8. 11. 2018)

22. redna seja (27. 9. 2018)

21. redna seja (31. 5. 2018)

20. redna seja (19. 4. 2018)

19. redna seja (1. 2. 2018)

18. redna seja (7. 12. 2017)

17. redna seja (28. 9. 2017)

16. redna seja (6. 7. 2017)

15. redna seja (30. 3. 2017)

14. redna seja (26. 1. 2017)

13. redna seja

12. redna seja

11. redna seja

10. redna seja

1. izredna seja

9. redna seja

8. redna seja

7. redna seja

6. redna seja

5. redna seja

4. redna seja

3. redna seja

2. redna seja

Konstitutivna seja

Mandat 2010–2014

Zapisniki sej OS

Gradiva sej OS

Skip to content