Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Rogašovci

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani Nadzornega odbora

  1. Tomas GIDER, Sveti Jurij 58, predsednik
  2. Danijel Fartek, Serdica 116, nam. predsednika
  3. Tadej Madjar, Ropoča 71
  4. Goran Madjar, Sv. Jurij 27c
  5. Slavko Buček, Serdica 90

Poročila

2017

Zapisniki

2017

2018